1106 Bp. Maglódi út 6. Tel.: +36 1 260 9183 Fax: +36 1 433 3465

Általános Szerződési Feltételek

KALOR-CENTER ENERGETIKAI KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KALOR-CENTER KFT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN

 

Az Általános Szerződési Feltételek a Szállítási/Vállalkozási Szerződés/Megrendelés (továbbiakban együttesen: Szállítási szerződés) részét képezik, azzal együtt kezelendők. Abban az esetben, ha a Szállítási szerződés szövege és a jelen „Általános Szerződési Feltételekben” foglaltak között ellentmondás áll fenn, a Szállítási szerződésben foglaltak az irányadóak.

1. Szállítás időpontja

Szállító a szállított árut a Szállítási szerződésben meghatározott időpontban köteles a Megrendelő részére leszállítani.

Amennyiben a Szállító az árut nem tudja a Szállítási szerződésben meghatározott időpontban szállítani, úgy az erről való tudomásszerzést követően, késedelem nélkül köteles a Megrendelőt értesíteni és a szállítás várható időpontját (Módosított szállítási időpont) közölni.

Amennyiben a Módosított szállítási időpont a Megrendelő részére nem megfelelő, úgy Szállító köteles az árut a Megrendelő által meghatározott új időpontban szállítani. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek a Szállítót terhelik. Amennyiben a szállítás nem a Módosított szállítási időpontban, hanem a Megrendelő által megjelölt másik (későbbi) időpontban történik, úgy a Szállító által javasolt Módosított szállítási időpont és a Megrendelő által megjelölt (későbbi) szállítási időpont közti időre is köteles a jelen ÁSZF szerinti késedelmi kötbért megfizetni.

2. Teljesítés helye

Szállító a megrendelt árut főszabály szerint a Megrendelő székhelyén, vagy a Megrendelő által megjelölt más helyen köteles átadni, DDP paritással.

Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, a Szállító az árut a saját telephelyén adja át a Megrendelő részére. Ebben az esetben a mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye is a Szállító telephelye. A vizsgálat időtartama alatt a Szállító köteles a szállított árut megfelelően, külön díjazás nélkül őrizni, és felel minden ezen időszak alatt a Megrendelőnek fel nem róható ok miatt bekövetkezett kárért.

3. Szállítás, átadás

3.1 A Szállító az árut megfelelő csomagolással köteles szállítani, amely alkalmas az áru épségének, állagának megőrzésére mind a fuvarozás, mind a tárolás időtartama alatt.

A Szállító az áru szállítása során köteles a gyártónak a szállításra vonatkozó esetleges utasításai szerint, azokat betartva eljárni. Az ilyen utasítások megszegésével okozott károkért a Szállító korlátlan felelősséggel tartozik.

Szállító a szállított árut, a megfelelő ép csomagolásban, köteles a Megrendelő részére átadni. Amennyiben a szállított áru átadásakor a csomagolás sérült, a Szállító és a Megrendelő képviselői kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzítik a sérülés tényét és a sérülés jellegét. Ilyen esetben az áru minőségi átvételekor a Megrendelő ellenőrzi azt is, hogy a csomagolás sérülése a szállított áru minőségére hatással volt-e, de ezen ellenőrzés nem minősül működés vizsgálati ellenőrzésnek.

Szállító a Megrendelő előzetes értesítése mellett jogosult a Szállítási szerződés teljesítése érdekében fuvarozót igénybe venni. A fuvarozó díja, rakodás, illetve a fuvarozás költsége a Szállítót terheli, amelyet a Megrendelővel szemben sem a vételárban, sem közvetlenül nem érvényesíthet.

Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó által okozott károkért a Megrendelővel szemben a Szállító tartozik – a jelen ÁSZF-ben a Szállító károkozása, szerződésszegése esetére meghatározott szabályok szerint – teljes körű és kizárólagos felelősséggel.

A fuvarozó késedelme, károkozása esetén a Megrendelő a fuvarozó igénybevételével történő szállítás szabályai szerint eljárva a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megteszi és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti.

3.2  Eltérő megállapodás hiányában a szállítási határidő a Szállítási szerződés létrejöttének napján kezdődik, mely alól a szállítási keretszerződés jelent kivételt. Szállítási keretszerződés esetén a szállítási határidő az egyes megrendelések esetén az eseti megrendelésekre vonatkozó szabályok szerint alakul.

 4. Mennyiségi és minőségi átvétel

A szállított áru átvételét követően a Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni.

Amennyiben a Megrendelő az átvételkor minőségi vagy mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a Szállítóval a jegyzőkönyv megküldésével haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

-          a vizsgálat időpontját;

-          a vizsgálatot végző személy nevét;

-          a megállapított mennyiségi vagy minőségi hibát;

-          a szállítólevél számát és dátumát;

-          a Megrendelőnek a Szállítóval szembeni igényét.

A Megrendelőnek a Szállítóval szembeni igényének esetleges pontatlan megjelölése utóbb a szakszerű megfogalmazás érdekében korrigálható.

Amennyiben a Szállító a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, kifogását köteles a jegyzőkönyvön feltüntetni és azt a Megrendelőnek 3 napon belül eljuttatni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyv tartalmát utóbb nem kifogásolhatja.

A Szállítónak joga van helyszíni szemle tartását kezdeményezni, a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 3 napon belül annak érdekében, hogy a felek a jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat közösen is ellenőrizhessék.

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő által egyeztetett időpontban helyszíni szemle megtartására sor kerül, akkor annak eredményét, illetve a megállapodást a felek közös jegyzőkönyvben rögzítik, amely jegyzőkönyv csak mindkét fél aláírásával érvényes. Amennyiben a feleknek a megállapított hiányosságok tekintetében megállapodásra nem sikerül jutni, úgy a jogviták rendezésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Amennyiben a Megrendelő TIB-ben (Teljesítési Igazolási Bizonylat) vagy ÁIB-ben (Átadás-Átvételi Bizonylat) kizárólag mennyiségi átvételt ismer el, úgy a Szállító, későbbi minőségi reklamáció esetén nem hivatkozhat időmúlásra, vagy Megrendelő által átvételnél esetlegesen elkövetett mulasztására. Ez esetben Megrendelő továbbra is maradéktalanul fenntartja és érvényesítheti a Szállító/Vállalkozó hibás teljesítése esetén megillető jogait.

5. Számla kiállítása,- benyújtása,- befogadása,- kiegyenlítése

A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. Szállítónak a számlát 1 eredeti példányban, a Megrendelő részére kell megküldeni. Szállító a számlához köteles mellékelni 1 példány dokumentációt elektronikus formában, tovább cégszerűen aláírt és kinyomtatott műszaki dokumentáció 4 eredeti (eredeti aláírással és bélyegzővel ellátott műbizonylata(i), magyar nyelvű gépkönyve(i), üzemeltetési, karbantartási útmutató(i), leírás, ezen felül minden olyan dokumentációt, amit a Szállító/Gyártó fontosnak tart berendezés telepítése, beüzemelése, üzemeltetése és szervízelése szempontjából, valamint minden olyan dokumentációt, amit Megrendelő külön kér. Megrendelő korábban, teljesítés előtt is bekérheti a műszaki dokumentációt. Más formátumban benyújtott műszaki dokumentáció nem elfogadható), a Megrendelő által cégszerűen aláírt, teljesítési igazolást, és/vagy  a Megrendelő által igazolt szállítólevelet, míg gyűjtőszámla esetében, illetve részletfizetés, vagy határozott időre szóló elszámolás esetén az erre vonatkozó kétoldalú megállapodást.

Megrendelő a számlát banki átutalással fizeti meg a Szállító részére a számla Kalor-Center Kft.-hez történő beérkezését követő, szerződésben részletezett eltérés hiányában, 60 napon belül.  Megrendelői teljesítés történhet HUF-ban vagy EUR-ban. A pénzügyi teljesítés napja a Megrendelő bankszámlájának terhelési napja. Ha az ár EUR-ban van rögzítve és forintban történik a Megrendelői teljesítés, akkor felek a szerződésben rögzítet FT/EUR tárfolyamot (pl. 1 EUR=290,-Ft.), vagy a Megrendelés napján érvényes MNB középárfolyamot veszik az elszámolás alapjául.

Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra, ünnepnapra vagy bankszüneti napra esik, akkor a pénzügyi teljesítés határnapja a következő banki munkanap.

A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:

  • tartalmazza a rendelési számot, és/vagy munkaszám és/vagy szerződés számot, a szerződés ügyintézőjét, megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak,
  • tartalmazza a szerződés tartalmának megfelelő VTSZ számot,
  • mellékleteként csatolják a Megrendelő ügyvezetője és/vagy aláírásra jogosult által aláírt eredeti teljesítésigazolást, vagy Megrendelő által igazolt szállítólevelet, míg gyűjtőszámla esetében, illetve részletfizetés, vagy határozott időre szóló elszámolás esetén az erre vonatkozó kétoldalú megállapodást,
  • számlával együtt az 5. pontban ismertetett teljes dokumentáció átadásra került

 A nem szerződésszerűen benyújtott számlát az Kalor-Center Kft. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – teljesítés nélkül visszaküldeni. Ilyen esetben fizetési határidő számítása a szerződésszerűen benyújtott számla Megrendelő általi kézhezvételétől indul újra.

A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat a mindenkori PTK-ban meghatározott mértékű. Szállító a Megrendelő hozzájárulása nélkül a jelen Megrendelésben szerzett jogait és kötelezettségeit harmadik fél részére nem engedményezheti.

6. A felek késedelme

Amennyiben a Megrendelő a szabályszerűen kiállított és megküldött számlát határidőben nem fizeti meg, úgy az 5. pontban foglalt késedelmi kamatot köteles a Szállító részére megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő a felek által megállapított időpontban az árut nem veszi át, illetve az ehhez szükséges intézkedéseket elmulasztja, úgy a Szállító a Szállítási szerződésben meghatározott teljesítési időpont elmulasztásáért felelősséggel nem tartozik.

Amennyiben a Szállító az árut nem szállítja le a Szállítási szerződésben megjelölt időpontban, úgy a Módosított szállítási időpontig vagy a Megrendelő által megjelölt más időpontig a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékű késedelmi kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni.

Amennyiben a Szállító késedelme a 10 napot meghaladja, Megrendelő a szerződéstől elállhat, és a meghiúsulási kötbér összegén túlmenően jogosult a kötbért meghaladó bizonyított károk érvényesítésére is, ideértve a közvetlen és következményi károkat is.

7. Hibás teljesítés

Szállító hibásan teljesít, ha a szállításkor a szállított áru mennyisége vagy minősége nem felel meg a Szállítási szerződésben meghatározott mennyiségnek és minőségnek, illetve, ha a szállított áru minősége nem felel meg a rá vonatkozó szabványban vagy egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek.

Hibás teljesítés esetén Szállító köteles a Megrendelő igényei szerint a mennyiségi hiba esetén a hiányzó árut a lehető legrövidebb időn belül pótolni, minőségi hiba esetén pedig amennyiben arra lehetőség van és a szállított áru értékét és használhatóságát nem csökkenti azt ésszerű határidőn belül kijavítani, vagy szükség esetén kicserélni.

Hibás teljesítés esetén Szállító a jelen ÁSZF-ben meghatározott hibás teljesítési kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni. Szállító köteles a Megrendelőnél igazoltan felmerült, a kötbér összegét meghaladó kárt is megtéríteni. A Szállító kártérítési kötelezettsége kiterjed a közvetlen és a következményi károkra is.

Amennyiben a Szállító hibás teljesítése esetén a hiányzó árut a Megrendelő által megjelölt ésszerű határidőben nem pótolja, vagy a hibás árut határidőben ki nem javítja, illetve ki nem cseréli, úgy Megrendelő a Szállítási szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbér iránti követelése mellett jogosult a hiányzó vagy hibás árut harmadik személytől beszerezni és a kötbért meghaladó, bizonyított kárainak megtérítését kérni.

A Megrendelő/Megbízó fenntartja a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének jogát akkor is, ha a teljesítést – a szerződésszegésről igazoltan tudva – mennyiségileg elfogadta, és igényét nem jelentette be nyomban.

8. Szavatosság, jótállás

Szállító a szállított áruért a mindenkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint jog, kellék és termékszavatossággal tartozik azzal a kitétellel, hogy a javított, vagy kicserélt alkatrészek, egységek, gépek tekintetében a jótállási idő újra indul a javítási munkálatok befejezését követően tesztelés, próbaüzem és elvégzett munkák Megrendelő általi átvétele után.

Ennek keretében Szállító szavatol azért, hogy a szállított áru tekintetében harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőt a korlátozás és tehermentes tulajdonszerzésében, illetve a Megrendelőt az áru birtoklásában és használatában korlátozza vagy akadályozza.

Szállító szavatol továbbá azért, hogy a szállított áru megfelel a Szállítási Szerződésben meghatározott követelményeknek. A kellék és termékszavatosság körében a Szállító a Ptk-ban és a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szállítási szerződésben meghatározottak szerint köteles helytállni.

A jótállás időtartama: amennyiben a szállítási szerződés másképp nem rendelkezik, úgy az átadás-átvétel napjától számított 36, de minimum az üzembe helyezéstől számított 24 hónap, amennyiben jogszabály által kötelezően előírt jótállás esetén az abban rögzített időtartam hosszabb 24 hónapnál, úgy azt az időintervallumot kell tekinteni irányadónak.

 

9. Felelősség

Szállító a hibás vagy késedelmes teljesítéssel, avagy egyéb módon a Megrendelőnek okozott károkért korlátlan felelősséggel tartozik. A Szállító felelőssége kiterjed a közvetlen és a következményi károkra is.

A Szállító a szállítás teljes időtartama, valamint a szállított árunak a Szállító telephelyén történő őrzése, tárolása teljes időtartama alatt felel az áruban, annak állagában, használhatóságában bekövetkezett hátrányos változásokért.

Amennyiben a Szállító a teljesítés érdekében fuvarozót vesz igénybe, úgy a fuvarozó által okozott károkért a 3. pontban foglaltak szerint köteles helytállni.

10. Elállás

Megrendelő a Szállítási szerződéstől bármikor, indokolás nélkül elállhat, köteles azonban a Szállító igazolt kárát megtéríteni. A Megrendelő kártérítési kötelezettsége nem lehet magasabb, mint a Szállítási szerződésben meghatározott vételár.

Amennyiben a Megrendelő elállási jogát szerződésszegés esetén gyakorolja, a Szállítóval szemben költség vagy kártérítési kötelezettsége nem áll fenn. Ebben az esetben az elállási jog gyakorlása mellett a Megrendelő a jelen ÁSZF szerinti kötbér és kártérítési igényt is jogosult a Szállítóval szemben érvényesíteni.

11. Kötbér

Szállító a jelen ÁSZF-ben meghatározott estékben kötbér megfizetésére köteles.

Szállító a szerződésben rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a nettó szerződéses ár 1%-a, de legfeljebb 20%-a. Amennyiben a Szállító késedelme eléri a 21 napot, úgy további nettó szerződéses ár 7%-át köteles megfizetni Megrendelőnek kötbérként.

Hibás teljesítés esetén, a késedelmi kötbéren felül, Szállító a szerződéses ár teljes nettó értéke után 20%-os mértékű hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni.

A Szállítónak felróható lehetetlenülés, meghiúsulás, ill. a Szállító által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén a Szállító kötbér felelősséggel tartozik. A lehetetlenülési kötbér alapja a szerződés nettó értéke, mértéke 20 %.

Megrendelő a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Szállító felé, és érvényesítheti a megrendeléstől eltérő teljesítésből eredő egyéb igényeit.

A 15. pont szerinti üzleti titok megsértése esetén a Szállító 3.000.000,-Ft egyszeri összegű kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni.

A jelen pont szerinti kötbérek együttesen is alkalmazhatóak. Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló kötbérigényét úgy is érvényesítheti, hogy a kötbér összegét a Szállító által kiállított számla kifizetésekor a számla összegéből levonja.

12. Tulajdonjog és kárveszély átszállása

A szállított áru tulajdonjoga a Szállítási szerződés szerinti vételár Megrendelő általi kiegyenlítésének mértékében és azzal egyidejűleg száll át a Megrendelőre. A szállított áru átadásával a Megrendelő jogosulttá válik a szállított áru birtokba vételére, annak használatára, vagy amennyiben azt a Megrendelő nem saját felhasználásra, így különösen, de nem kizárólagosan továbbértékesítésre, beépítésre szerezte be, annak továbbértékesítésére, beépítésére vagy egyéb módon történő felhasználására.

Az áru tekintetében fennálló kárveszély az árunak a Megrendelő részére történő átadásával száll át a Megrendelőre függetlenül attól, hogy az átadásra a Megrendelő telephelyén vagy az általa megjelölt más helyen, vagy a Szállító telephelyén kerül sor.

A félreértések elkerülése érdekében, fuvarozó igénybe vétele esetén a kárveszély az árunak a fuvarozó által a Megrendelő részére törtnő átadásával száll át, kivéve, ha a fuvarozót a Megrendelő bízta meg.

13. Biztosítás

Szállító köteles olyan biztosítással rendelkezni, amely a szállított áruban bekövetkezett, illetve a Megrendelőnek okozott közvetlen és következményi károk megtérítésére alkalmas.

 

14. A Felek kötelezettségei

A Szállítónak a Szállítási szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan, a Szállítási szerződés szerint specifikált áru leszállítása, átadása, szükség esetén annak őrzése, továbbá a szállított áru tekintetében jog és kellékszavatosság vállalása.

Megrendelőnek a Szállítási szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan, a vételár megfizetése és a Szállítás időpontjában a szállított áru átvétele.

Felek a Szállítási szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködve úgy eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

15. Üzleti titok

Üzleti titok a jelen szerződéshez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelyek titokban maradásához a Megrendelőnek méltányolható érdeke fűződik, és titokban tartása érdekében a Megrendelő a szükséges intézkedéseket megtette.

Szállító köteles az általa megismert, a Megrendelő működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljes körűen, mindenkor megőrzi, és megőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket köteles megtenni valamennyi érintett munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont személyek irányába.

16. Szerzői Jog és Iparjogvédelem

Általános rendelkezések:

A Szállító köteles kártalanítani a Megrendelőt a szerződéses munka megvalósításához szükséges szellemi alkotáshoz fűződő jog (szerzői jog, iparjogvédelmi jog, szabadalom, védjegy, eredet-megjelölés, származásjelzés, mintaoltalom és know-how) megsértéséből eredő, harmadik fél részéről felmerülő jogi, valamint vagyoni és nem vagyoni igénnyel kapcsolatban.

A szerződéses munka megvalósításához szükséges licensz, vagy szabadalom felhasználásával összefüggő felelősség a Szállítót terheli, teljes körű kártérítési kötelezettség mellett.

A Szállító által használt újítások és szabadalmak használatára vonatkozó megállapodásokat a Szállító köteles megkötni, és minden ezzel kapcsolatos díj és költség a Szállítót terheli; a Vállalkozási Díj megfizetésén felül a Megrendelőnek nincs e tekintetben további fizetési kötelezettsége.

Szállító köteles megvédeni, illetve teljes körűen kártalanítani a Megrendelőt és adott esetben helyette perbe lépni, ha a Szállító tevékenységének következtében a szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése miatt a Megrendelővel szemben követelést érvényesítenek.

Szállító csak olyan oltalom alatt álló műszaki megoldást tervezhet be, amelynek alkalmazásához a Megrendelő hozzájárult.

Megrendelő az adatszolgáltatás keretében adott – jogi oltalom alatt álló – műszaki megoldások jogkövetkezményeit vállalja.

A szerződés keretében létrejött alkotás feletti teljes és kizárólagos felhasználási jog – eltérő megállapodás hiányában –  a Megrendelőt illeti meg, mely jogot a Megrendelő harmadik feleknek átengedhet („Felhasználási Engedély”). A Felhasználási Engedély nem korlátozott meghatározott területre, időtartamra, felhasználási módra vagy mértékre. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási/Szállítási Díj a Szállító által a jelen Szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások és a Felhasználási Engedély ellenértékét is teljes mértékben magában foglalja. A Megrendelő kiköti a kizárólagos rendelkezési jogát a Szállító által a jelen Szerződés teljesítése során létrehozott jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások felett.

 Tervezési szerződés esetén a tervanyagok feletti rendelkezési jog:

A szerződés teljesítése során létrejövő terv szellemi termék, és a Megrendelő kizárólagos tulajdona, melynek felhasználását Felek az alábbiak szerint szabályozzák:

Megrendelő a tervet a szerződés tárgyát képező létesítmény, létesítményrész megvalósításához korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szállító a Megrendelő kívánsága szerint az alábbi tervfajtákat szállítja:

a tervezett helyen történő egyszeri felhasználásra alkalmas,

a tervezett helyeken történő felhasználásra alkalmas típustervek,

a Megrendelő által történő korlátlan számú felhasználásra alkalmas tervek.

Megrendelő az engedélyezési tervet, koncepciótervet, vagy műszaki tervet – amennyiben Felek ettől eltérő módon meg nem állapodtak -, a szerződés tárgyát képező létesítmény, létesítményrész megvalósításához szükséges kiviteli és egyéb tervek elkészíttetéséhez korlátozás nélkül felhasználhatja, a Szállító hozzájárulása nélkül sokszorosíthatja a megvalósításban érdekelt Szállítók versenyeztetéséhez, a verseny nyertesének a tárgyi létesítmény, létesítményrész megvalósítására korlátozott további felhasználásra rendelkezésére bocsáthatja.

A Szállító által készített tervdokumentáció, vagy annak része a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem sokszorosítható, tartalma a mű létesítésében nem közreműködő, vagy a konkrét szerződésekben meg nem nevezett harmadik személlyel nem ismertethető.

A Szállító, amennyiben a típustervben meghatározott felhasználási körülményektől eltérő módon kerülnek felhasználásra a tervek, nem felelős a terv megfelelőségéért az adott helyen.

17. Értesítések

A szerződő Felek közti bármely, a Szerződéssel kapcsolatos értesítést írásban (ajánlott levél, telefax, e-mail) kell megküldeni.

 Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól lép életbe (amelyik később következik be).

Az értesítési címeket a Szerződés é/vagy Szállítási Szerződés tartalmazza. A Szerződés külön kikötése hiányában az értesítési címnek a Fél Szerződésben megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél a fenti címét megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Felet nem értesíti.

Az írásos értesítést – ellenkező bizonyításig – az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni:

-        tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában,

-        ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon,

-        fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban,

-        e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi kifejezetten a tárgyat és időpontot megjelölő visszaigazolása esetén a visszaigazolás napján. Megrendelő részéről elektronikus kézbesítés után akkor állhatnak be joghatások, ha azt kizárólag a Megrendelő Ügyvezetője, vagy általa külön meghatalmazott személy által ellenjegyzett levélben visszaigazolta. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.

 18. Jogviták rendezése

Megrendelő és Szállító kötelesek törekedni a Szállítási szerződésből fakadó vitás kérdéseik békés úton való rendezésére.

Ennek eredménytelensége esetén a Szállítási szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás kérdések rendezésére felek elfogadják Magyarország Bíróságának fennhatóságát.

Ha a Szállító a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a jelen szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Szállító köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és korlátlanul megtéríti. Ebben az esetben a Szállító által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként a perbe belép.

A Szállítási szerződésre magyar jog és nyelv az irányadó.

19. Az ÁSZF alkalmazása

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szállító és a Megrendelő jogviszonyának elemét, a megállapodásuk részét képezik, amelyre tekintettel a közöttük létrejött jogviszonyra alkalmazandó.

20. Szerződés/Megrendelés/ÁSZF

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között külön Szerződés nem jön létre, hanem a  Megrendelő az árut az erre alkalmazott megrendelő minta dokumentum (Megrendelés) megküldésével rendeli meg a Szállítótól, úgy a Megrendelés és a jelen ÁSZF együttesen alkalmazandó. Ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben a Szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a megrendelő minta dokumentumra értelemszerűen alkalmazni kell.

A Felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF aláírásával/elfogadásával egy időben, minden olyan egyezség, szerződés, szerződésmódosítás, ajánlat elfogadása vagy alku, melyre a Szállítási Szerződésben nem található hivatkozás, tekintet nélkül arra, hogy az szóban, írásban vagy ráutaló magatartással jött létre, érvényét veszti.

Jelen ÁSZF aláírásának elmaradása nem jelenti a Szállító/ és/vagy Fél részéről az ÁSZF elfogadásának hiányát, amennyiben a Felek között létrejött Szerződésben a jelen ÁSZF-re történő utalás megtalálható.